Dobrovolný hasičský sbor Zubří byl založen roku 1894. Prvním zakladatelem byl p. nad učitel Kajetán Zdvihan. Téhož času byl starostou obce p. Čeněk Krupa, rolník. Prvními funkcionáři byli náčelník Čeněk Krupa a jednatel František Šimurda. V roce 1897 má sbor již svou vlastní knihovnu. V roce 1898 má sbor již 38 členů a 1 čtyřkolovou jedno proudní stříkačku a 4 berlovky. V témtož roce byla sloučena hasičská knihovna se sokolskou. V roce 1897-1904 v obci bylo 5 požáru a 1 velká povodeň.

V roce 1905 byla postavena nová zbrojnice a byly evidovány 4 požáry. V roce 1906 bylo zakoupeno 14 ks. berlovek. Byly evidovány 4 požáry. 1907-1914 bylo v obci evidováno 17 požáru a jedna velká povodeň. V období 1 světové války nejsou vedeny žádné zápisy.

Od roku 1918 byla obnovena činnost a velitelem byl zvolen Josef Cabák, jednatelem Jaroslav Krupa. V roce 1919 žádný požár. V roce 1921 byla postavena sušící věž na požární hadice, v tomto roce byl 1 požár. V roce 1922 byla založena první samaritánská stráž a bylo zakoupeno 24 ks. cvičebních stejnokrojů. 1923 byla obecním zastupitelstvem povolena sbírka po občanech na zakoupení nové dvou proudní čtyřkolové stříkačky. Sbor zaplatil za stříkačku 10000 Kčs. V roce 1924 inventář sboru činil 35000 Kčs a došlo ke 2 požárům. 1925 1 požár.

1926 zemřel první náčelník a starosta sboru, který byl funkcionářem až do roku 1925, došlo ke 3 požárům. V roce 1927 byl postaven sušák, na který daroval velkostatek Rožnov pod Radhoštěm 200 Kčs, obecní výbor 800 Kčs a hrachovecká cihelna 550 ks. tašek a cihlu za zlevněnou cenu, došlo rovněž k 1 požáru. 1928 při okrskovém cvičení dostal sbor vodu za 25 vteřin, Rožnov za 45vteřin, Zašová 36 vteřin, Střítež za 40 vteřin a Vidče za 30 vteřin do terče. V témž roce zemřel trubač sboru Michal Mikulenka. V roce 1929 3 požáry. V roce 1930 3 požáry a bylo zakoupeno 200 m hadic. 1931 3 požáry. 1932 5 požáru.

1933 byla sehrána divadelní hra Strýc Mita, bylo evidováno 5 požáru. 1935 se sbor zúčastnil oslav 85 narozenin prezidenta T.G.M. V roce 1936 byl postaven pomník T. G. Masarykovi, došlo k 1 požáru. V roce 1937 byla zorganizována CPO, došlo ke 2 požárům. V květnu 1938 byla vyhlášena částečná mobilizace. Došlo k 1 požáru. V roce 1937 byla provedena změna názvu ,,Pagáčová župa č. 32“ na ,,Okresní hasičská jednota“ a byly přiděleny nové hasičské stanovy. Byly 3 požáry a v roce 1941 1 povodeň. 1944 zemřel br. velitel Čeněk Krupa, došlo ke 3 požárům. V tomto roce sbor oslavil 50 let svého trvání.

Dne 24. listopadu 1944 zažil sbor velmi tragickou událost, kdy členové sboru museli hájit sousedy, když sám K. H. Frank nařídil zapálit chalupu Josefa Holiše pro přechovávaní partyzánů. Josef Holiš byl dne 12. 1. 1945 popraven, manželka se vrátila domů. V obci byly 3 požáry. Rok 1945 byl pro sbor nejen radostný, ale i truchlivý. Zemřelo mnoho zakládajících členů a další starší členové. Na zbrojnici byla umístěna pamětní deska bratrům Františku Adamcovi a Čeňku Dobšovi. Zachováme jim vděčnou vzpomínku. Došlo k 6 požárům. 1947-1948 byly v obci 2 požáry.

1949 byli vyznamenání staří členové za 40 let činnosti a byly ustanoveny žňové požární hlídky. V roce 1951 byla utvořena 3 družstva CO. Dále byla provedena reorganizace požární ochrany. 1954 proběhly oslavy 60 let trvání sboru. Při této příležitosti byl sboru předán dopravní automobil s vybavením a přenosnou stříkačkou. Bylo započato s přestavbou zbrojnice. 1955 byl za naši pomoci založen Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří, v obci byl 1 požár. 1956 1 požár. 1957 byla dokončena téměř přestavba zbrojnice. 1958-1964 bylo 6 požáru.

1965 a 1968 se sbor zúčastnil oslav 20 let osvobození naší vlasti a 50 let trvání republiky. 1969 účastnili jsme se soutěže družstev a svěcení zvonů v chrámu sv. Kateřiny. Byl uspořádán tradiční hasičský ples a oslavy 75. výročí sboru. Došlo ke 3 požárům. 1971 byl uspořádán hasičský ples, bylo provedeno cvičení na JZD a zúčastnili jsme se požární soutěže. V roce 1972 jsme zasahovali u lesního požáru v Rožnově pod Radhoštěm. Byl uspořádán ples, zájezd a družstvo mužů se zúčastnilo požární soutěže. Byl evidován 1 požár.

1973 bylo provedeno cvičení na výškové panelové domy na sídlišti 6. května, byl uspořádán ples, zájezd a kácení máje. V obci byl 1 požár. Družstvo mužů a žáků se účastnilo požární soutěže. Z n. p. Gumárny Zubří jsme obdrželi cisternu ASC 16-Pragu V 3 S. 1974-1975 byl uspořádán ples, zájezd, družstvo mužů a žáků se účastnilo soutěže, bylo provedeno námětové cvičení. 1976 2 požáry. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže, byl uspořádán ples, kácení máje a zájezd. 1978 zúčastnili jsme se zásahu při požáru lesa v Zašové, účastnili jsme se cvičení, hasičské soutěže a ženy branného závodu na Horní Bečvě. Byl uspořádán ples a kácení máje.

1979 bylo sboru přiděleno nové dopravní vozidlo v četně příslušenství a to DV 12 AVIA 30. Družstvo mužů a žáku se zúčastnilo soutěží, byl uspořádán ples a kácení máje. V roce 1980 jsme se zúčastnili námětového cvičení. Služební byt v hasičské zbrojnici byl přidělen br. Holišovi Bohušovi. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže. 1981 družstvo mužů a žáku se zúčastnilo soutěže, byl uspořádán ples. V roce 1982 byla v Zubří uspořádaná obvodová soutěž. Družstvo mužů a žáku se zúčastnilo soutěže a byl uspořádán ples. 1983 byla provedena oprava zbrojnice a bylo započato s přípravami na 90 let sboru. Byl uspořádán ples a v obci byl 1 požár.

1984 byl uspořádán ples, proběhly oslavy 90 let založení sboru s pestrým programem. V obci byly 2 požáry. 1985 družstvo mužů a žáku se zúčastnilo soutěže. Byl uspořádán ples. V roce 1986 se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Zašové a okresní soutěže ve Valašském Meziříčí. V obci byly 2 lesní požáry. V roce 1987 byla provedena oprava zbrojnice. Byl zvolen nový kronikář a byla zamítnuta přístavba zbrojnice, byl uspořádán ples. 1988 bylo objednáno čerpadlo na čistění studní, zúčastnili jsme se obvodní soutěže ve Valašské Bystřici. Byla uspořádaná červnová noc, zájezd pro členy a ples. V roce 1989 se družstvo mužů zúčastnilo soutěže na Horní Bečvě. Zástupci sboru se zúčastnili oslav 100 výročí založení sboru ve Stříteži. Byl uspořádán ples a červnová noc.

1990 po pádu totalitního režimu nastaly změny k původním hasičským tradicím (k původnímu znaku i nápisu-Sbor dobrovolných hasičů). Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže. Sbor obdržel ponorné čerpadlo. Dále jsme uspořádali ples a posezení pro členy. Zasahovali jsme při povodních. 1991 byl zhotoven nový nápis na zbrojnici a na dopravní automobil. Byla uzavřena smlouva mezi obcí a a.s. Gumárny Zubří o vzájemné pomoci při živelních pohromách. Sbor přispěl na nové varhany do kostela. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže. Byly zajištěny knoflíky a znaky na čepice. Byly zakoupeny 3 akcie Hasičské vzájemné pojišťovny. Zúčastnili jsme se svěcení nových varhan v kostele.

V roce 1992 jsme se zúčastnili mše za sv. Floriána a až do dnes se této mše zúčastňujeme. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže. Zasahovali jsme při 1 lesním požáru a u 2 požáru v obci. V roce 1993 jsme se chystali na oslavy 100. výročí založení sboru. Sbor obdržel 3 ks. zakoupených akcií HVP. V květnu navštívila náš sbor delegace hasičů z obce Rosdorf – SRN. V srpnu navštívila delegace našeho sboru sbor hasičů v Rosdorfu. Mezi oběma sbory byla uzavřena družba a tlumočeno pozvání sboru z Rosdorfu na oslavy 100. výročí založení našeho sboru. V roce 1994 jsme provedli nástřik fasády na hasičské zbrojnici a taktéž jsme provedli potřebné nátěry. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže. Proběhly oslavy k 100. výročí založení sboru.

V roce 1995 se zástupci sboru zúčastnili oslav k 40. výročí záložní sboru na Starém Zubří. Zúčastnili jsme se oslav k 105. výročí založení sboru v Rosdorfu. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže. V obci byl 1 požár. V roce 1996 se družstvo mužů zúčastnilo soutěže. Byl uspořádán ples. V obci došlo ke 2 požárům. V roce 1997 došlo k velké povodni. V obci vznikly ještě 2 požáry. V zbrojnici byly vyměněny dveře a položena dlažba. Byl uspořádán ples. V roce 1998 jsme už v prvních minutách zasahovali u požáru, dále jsme zasahovali ještě u 2 požáru. Byla zakoupena rádio stanice. Byl uspořádán ples. V roce 1999 došlo v obci k 7 požárům. Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže.

V lednu 2000 proběhly volby výboru na rok 2000-2005. Sbor přispěl částku na dokončení kaple sv. Ducha. V červnu byl vyhlášen 2 stupen povodňové aktivity. V obci byl 1 požár. V roce 2001 se družstvo mužů zúčastnilo soutěže. Pro sbor bylo zakoupeno přenosné motorové čerpadlo pro čerpání znečištěných vod. Byl uspořádán ples. V obci byly evidovaný 2 požáry. Od roku 2002 jezdíme každoročně na hasičskou pout na sv. Hostýn, družstvo mužů se zúčastnilo soutěže ve Veselé. Uspořádali jsme ples. V obci byly celkem 3 požáry. V roce 2003 byla pro sbor zakoupena sekačka na trávu. Družstvo mužů se zúčastnilo dvou pohárových soutěží. Starosta sboru se v Rosdorfu zúčastnil oslav k 10. výročí uzavření družební spolupráce. Bylo rozhodnuto o zřízení praporu pro sbor, byl schválen návrh o zřízení mladých hasičů. Rok 2004 byl zaměřen na oslavu 110. výročí založení sboru. Byli založení mladí hasiči a jejích vedoucí se stala sestra Dagmar Jiráková. Sbor obdržel příspěvek na zřízení praporu a činnost mladých hasičů.

Ze 110 leté stručné historie sboru vyplývá, že členové sboru vždy konali užitečnou a potřebnou činnost. Měli a mají své nezastupitelné místo ve společnosti.